CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Usluga rane intervencije obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući druge članove obitelji, te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Usluga rane intervencije pruža se djetetu s teškoćama u razvoju u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života. Usluga rane intervencije pruža se u domu korisnika ili kod pružatelja usluge, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.

Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznavanju prava na ovu socijalnu uslugu na temelju mišljenja liječnika i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge. Korisnik kojemu se pružaju usluge rane intervencije ne može istodobno koristiti usluge stručne pomoći u obitelji (patronaže) i usluge povremenog boravka.