CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Usluga boravka

Ovom uslugom korisniku se osiguravaju izvainstitucijski oblici skrbi u njegovoj lokalnoj zajednici, pri čemu korisnik ostaje u vlastitom domu / obitelji. Usluge boravka pruža dom socijalne skrbi ili drugi pružatelj socijalnih usluga na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

Vrste boravka:
Dvije su vrste boravka: cjelodnevni i poludnevni.

Cjelodnevni boravak je boravak koji traje od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni boravak je boravak u trajanju od 4 do 6 sati dnevno. U sklopu cjelodnevnog ili poludnevnog boravka korisniku se osigurava zadovoljavanje životnih potreba pružanjem usluga: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i rehabilitacije, organiziranjem slobodnog vremena, organiziranog prijevoza te drugih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Cjelodnevni i poludnevni boravak može se provoditi jedan dan u tjednu, više puta tjedno ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Usluga smještaja

Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

8.1. Usluga privremenog smještaja

Uslugu privremenog smještaja pruža centar za socijalnu skrb u kriznim situacijama, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, radi smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

8.1.1 Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama

Uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama pruža centar za socijalnu skrb djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta, odnosno nema prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi, beskućniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti.

8.1.2 Usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa

Uslugu privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa pruža centar za socijalnu skrb djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa koji obuhvaćaju usluge psihosocijalne rehabilitacije s ciljem usvajanja i razvoja socijalnih vještina.

8.1.3. Usluga privremenog smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Uslugu privremenog smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža centar za socijalnu skrb djetetu, a posebno djetetu mlađem od sedam godina samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu, dok traje potreba, a najdulje šest mjeseci. U slučaju potrebe za pružanjem tretmanskih ili zdravstvenih usluga koje nisu dostupne udomitelju pružanje usluge može trajati duže od šest mjeseci, a najdulje godinu dana.

8.1.4. Usluga privremenog smještaja u drugim slučajevima

Uslugu privremenog smještaja u drugim slučajevima pruža centar za socijalnu skrb djetetu i odrasloj osobi, radi korištenja odmora njegovog roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja, u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine ili zbog privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba, a najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine. Privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj tijekom blagdana ili školskih praznika priznaje se djetetu ili odrasloj osobi s invaliditetom radi stjecanja iskustva obiteljskog okruženja. Može se priznati radi postupne prilagodbe na dugotrajni smještaj izvan vlastite ili udomiteljske obitelji i radi pripreme na izvaninstitucijsku skrb. Također, centar za socijalnu skrb može pružiti uslugu privremenog smještaja djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom najdulje do 21. godine života radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta, ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta.

8.2. Usluga dugotrajnog smještaja

Uslugu dugotrajnog smještaja priznaje centar za socijalnu skrb korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih životnih potreba. Dugotrajni smještaj priznaje se osobi s invaliditetom, tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi. Dugotrajni smještaj priznaje se funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe te osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način.

Usluga organiziranog stanovanja

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.