CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad u sklopu javno obrazovnog i preventivnog djelovanja, a motiviran obilježavanjem dana dječjih prava 20.11.2016. godine  pokrenuo je program radionica za djecu drugog razreda osnovnih  škola  na temu „Dječja prava“, sa ciljem upoznavanja djece sa njihovim pravima, pravilnog tumačenja dječjih prava  i podsjećanja djece na važnost poznavanja, promocije i zastupanja vlastitih prava, ali i  obaveza. Djeca su također upoznata sa ulogom CZSS-a u zaštiti dječjih prava.

Djeca su kroz navedene radionice  dobila teorijsko znanje  s osnovnim postavkama o ljudskim/dječjim pravima:

kroz edukativnu igru  provjerena je  usvojenost sadržaja

kroz likovnu radionicu potaknuta je primjena  primjenu usvojenih sadržaja

kroz grupni rad razvijale su se  socijalne vještine

kroz individualno predstavljanje pripremalo se učenike za javni nastup

 

Radionice su za sada održane u dva druga razreda Osnovne škole Stjepana Basaričeka u Ivanić Gradu, te jednog razreda u Osnovnoj školi Posavski Bregi. Tijekom školske godine 2016/17 stručne djelatnice CZSS-a Ivanić Grad obići će sve druge razrede osnovnih škola na području naše nadležnosti.

Djeca su kroz grupni rad, diskusiju, crtanje pokazala kako djeca niže školske dobi imaju već sada širok spektar znanja o svojim pravima, ali veoma malo znanja o vlastitim obavezama, a što nam daje motivaciju za daljnje aktivnosti unutar školskog sustava.