CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne ( regionalne ) samouprave, odnosno Grad Zagreba.