CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Zahtjev za osobnu invalidninu možete preuzeti OVDJE. (link na dokument)

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 250% osnovice iz čl. 27 stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi (osnovica na temelju koje se izračunava iznos osobne invalidnine za 2014.g. iznosi 500,00 kuna).

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 250% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava:

zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje ostvaruje dijete na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu.

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati:

  • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi
  • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu
  • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
  • djetetu do godinu dana života
  • djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
  • osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu podnosi se u mjesno nadležnom Centru za socijalnu skrb. Centar za socijalnu skrb potom zaključkom upućuje podnositelja zahtjeva na vještačenje nadležnom prvostupanjskom tijelu vještačenja pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured Zagreb sa adresom Tvrtkova 5, Zagreb.

 Po obavljenom vještačenju Zavod na vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dostavlja Centru za socijalnu skrb Nalaz i mišljenje iz kojeg je vidljiva težina oštećenja, a na osnovu kojeg Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznavanju prava ili odbijanju zahtjeva.