CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženo kupca koju su propisani propisima kojima se uređuje energetski sektor.

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata više ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava, centar za socijalnu skrb će rješenjem ukinuti rješenje kojim se priznaje pravo na status ugroženog kupca energenata.

Mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata, način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanje nadležnih centara za socijalnu skrb vezano za priznavanje predmetne naknade propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.