CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

JEDNOKRATNA NAKNADA

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

 Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu korisnik je dužan  navesti  za koju namjenu mu je naknada potrebna te predočiti dokumentaciju iz koje će biti vidljivo postojanje potrebe.

Ukupni iznos jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica iz članka 27. St. 2 Zakona o socijalnoj skrbi (500,00 kn) za samca, odnosno sedam osnovica za kućanstvo.

UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA

U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu od 10.000,00kn.

Ministarstvo je dužno odlučiti o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti bez odgode, a najkasnije u roku od 25 dana od primitka zahtjeva.

JEDNOKRATNA NAKNADA ZA POGREBNE TROŠKOVE

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

  • osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
  • osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika.