CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Dana 02.11.2016 godine stručne radnice odjela za skrbništvo Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad prisustvovale su okruglom stolu na temu skrbništva i posebnog skrbništva sa ciljem procjene učinaka Obiteljskog zakona na području skrbništva, te procjeni teza za izradu novog Obiteljskog zakona. Za stručne radnike koji se bave područjem skrbništva izlaganja su držali članovi radne skupine koja će raditi na izradi novog zakona.

Skrbništvo je područje koje se tiče i/ili se može ticati svih građana Republike Hrvatske, pa je samim time važno izraditi kvalitetan, primjenjiv i razumljiv zakonski okvir.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom donijela je, na međunarodnoj razini, novi pristup pravima osoba s invaliditetom i obvezala države stranke na promjene i na pravnoj i na političkoj razini. Republika Hrvatska ju je ratificirala i na taj način zasigurno dovela u nesklad propise o skrbništvu s njezinim zahtjevima.

S obzirom na navedeno nove teze obiteljskog zakona išle bi u smjeru:

  • Smanjivanja broja osoba pod skrbništvom uvođenjem podrške pri odlučivanju
  • Pokretanje postupka lišenja tek nakon šestomjesečnog perioda intenzivnog praćenja funkcioniranja osobe u njezinoj okolini
  • Ostalo bi se pri dosadašnjem pravnom uređenju prema kojem se osoba može lišiti poslovne sposobnosti samo djelomično, ne i u potpunosti