CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Pravo na tužbu i prijedlog za sporazumni razvod braka

Razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka.

Pravo na tužbu radi razvoda braka, odnosno prijedlog za sporazumni razvod braka ima i osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja. Sud će u povodu tužbe, odnosno prijedloga za sporazumni razvod braka osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja odlučiti hoće li dopustiti toj osobi poduzimanje daljnjih radnji u postupku.

Muž nema pravo na tužbu radi razvoda braka za vrijeme trudnoće žene te sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života.

Pravna osnova razvoda braka

Sud će razvesti brak:

 1. ako oba bračna druga predlažu razvod braka na temelju sporazuma
 2. ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili
 3. ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana.

Sporazum bračnih drugova o pravnim posljedicama razvoda braka

 Bračni drugovi se mogu sporazumjeti o sljedećim pravnim posljedicama razvoda braka:

 1. mjestu stanovanja djeteta, obiteljskoj kući ili stanu koji će predstavljati obiteljski dom, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom
 2. uzdržavanju djeteta
 3. uređenju imovinskih odnosa bračnih drugova i
 4. Uzdržavanju bračnog druga.

Sporazum bračnih drugova o pravnim posljedicama razvoda sastavni je dio plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Uređivanje pravnih posljedica razvoda braka u odnosu na djecu

Ako bračni drugovi ne sastave plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi koji sadrži sporazum o tome s kojim će roditeljem dijete stanovati i način ostvarivanja roditeljske skrbi, ostvarivanju osobnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete neće stanovati i visini uzdržavanja djeteta, odluku o tim pitanjima sud će po službenoj dužnosti donijeti u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom.

 

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.

Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mora se detaljno urediti:

 1. Mjesto i adresa djetetova stanovanja
 2. Vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja
 3. Način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti pri donošenju odluka bitnih za dijete
 4. Visinu uzdržavanja kao obvezu roditelja djeteta kod kojeg dijete ne stanuje
 5. Način na koji će se rješavati buduća sporna pitanja

Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mogu se urediti i druga pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi za koja roditelji smatraju da su bitna za dijete. Roditelji su dužni upoznati dijete sa sadržajem Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i omogućiti mu da izrazi svoje mišljenje u skladu s njegovom dobi i zrelošću. Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi može se mijenjati u skladu sa dobi i zrelošću djeteta ili ako to zahtijevaju bitno promijenjene okolnosti na strani roditelja ili djeteta.

Roditelji, bez obzira na to ostvaruju li roditeljsku skrb zajednički ili samostalno, imaju pravo samostalno donositi svakodnevne odluke u vezi s djetetom za vrijeme kad se dijete nalazi kod jednoga od njih. Svakodnevne odluke može donositi i drugi član obitelji koji stanuje s djetetom uz pristanak roditelja.

Roditelji su dužni međusobno poštovati roditeljsku samostalnost u donošenju odluka i roditeljski autoritet u vrijeme kad se dijete nalazi kod drugog roditelja.

U hitnim slučajevima, kad prijeti neposredna opasnost za dijete, svaki od roditelja ima pravo, bez suglasnosti drugog roditelja donijeti odluke o poduzimanju nužnih radnji u skladu s djetetovom dobrobiti i o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti drugog roditelja.

Odluke o poduzimanju nužnih radnji može donijeti i drugi član obitelji koji stanuje s djetetom odnosno odgovorna osoba u odgojno-obrazovnoj ustanovi koju dijete pohađa u slučaju da neposredna opasnost nastupi za vrijeme boravka u njoj.

Obrasci plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi te smjernice za ispunjavanje plana (linkovi na dokumente):

 

Obvezno savjetovanje

Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta. Provodi ga stručni tim Centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova. Ne provodi se prije pokretanja postupka ovrhe i postupka za izricanje mjera u svezi s djetetom.

Obvezno savjetovanje provodi se:

 • prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca
 • prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u svezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u svezi s djetetom

Pokreče se na zahtjev stranke koji se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

Postupak i način provođenja obveznog savjetovanja propisani su Pravilnikom o obveznom savjetovanju (NN br. 123/15). 

Ovo su obrasci za pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka (docx) i obrazac za pristupanje obaveznom savjetovanju prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupka (docx) u vezi s ostvarivanje roditeljske skrbi  i osobnih odnosa u vezi djetetom