CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta. Posvojenjem posvojitelji stječu pravo na roditeljsku skrb. Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.  Posvojenjem nastaje među posvojiteljima i njegovim srodnicima s jedne strane te posvojenikom i njegovim potomcima s druge strane neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koje iz toga proizlaze

Posvojenje je uređeno Obiteljskim zakonom (Narodne novine 103/15), Pravilnikom o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima  te načinu vođenja registra o posvojenjima (Narodne novine 106/2014) i Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji

PRETPOSTAVKE NA STRANI POSVOJITELJA

Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina, ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina. Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

Dijete može posvojiti  hrvatski državljanin, a iznimno posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta uz  prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

POKRETANJE POSTUPKA

Prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

Zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

  1. rodni list,
  2. vjenčani list (za bračne drugove),
  3. dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku,
  4. dokaz o državljanstvu,
  5. potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju,
  6. potvrdu poslodavca o zaposlenju,
  7. dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak

PROCJENA PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSVOJENJE

Procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje provodi centar za socijalnu skrb po mjestu  prebivališta, odnosno boravišta osoba koje imaju namjeru posvojiti.

Centar za socijalnu skrb će na temelju podnesenog zahtjeva utvrditi ispunjavaju li bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti zakonske pretpostavke  te procijeniti njihovu podobnost i prikladnost za posvojenje.

Ukoliko je nakon  procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke potencijalni posvojitelji se upućuju u  obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje. Nakon provedene  procjene podobnosti i prikladnosti te stručne pripreme za posvojenje centar izdaje mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva. Nakon izdavanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti  za posvojenje potencijalni posvojitelji upisuje se u registar potencijalnih posvojitelja te su podaci iz registra vidljivi svim centrima u Republici Hrvatskoj.

Napominjemo kako nakon izdavanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje nije potrebno dostavljati molbe ovom kao niti drugim centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj s obzirom da je ustrojen registar potencijalnih posvojitelja.

PRAVO UVIDA U PODATKE O POSVOJENJU                 

Podaci o posvojenju službena su tajna.

Posvojenjem posvojenik dobiva novi OIB, može dobiti novo osobno ime te mu se posvojitelji mogu upisati kao roditelji.