CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Dana 22.11.20166.god. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad Martina Cuvaj, sudjelovala je na skupu organiziranom od strane gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, u prostoru Gradske vijećnice, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, a koji dan se veže uz potpisivanje Konvencije o pravima djeteta.

Navedenom skupu prisustvovali su svi relevantni sudionici na razini Grada Ivanić-Grada, predstavnici službi koji u djelokrugu svog svakodnevnog rada, između ostalog brinu i skrbe o zaštiti prava djece. Tako su skupu, uz Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, ravnateljicu Centra za socijalnu skrb Martinu Cuvaj, prisustvovali i predstavnica Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Ivanić-Grada, Snježana Prgeša, ravnateljica Dječje vrtića Ivanić-Grad Marina Čalušić, predstavnik PP Ivanić-Grad, Mario Hranitelj, ravnateljica Osnovne škole Stjepana Basaričeka Vlatka Koletić, ravnateljica Osnovne škole Đure Deželića Ines Tudović, ravnateljica Osnovne škole Posavski Bregi Renata Koić, Osnovna škola Braće Radića, Martina Novak i ravnateljica Srednje škole Ivan Švear, Ksenija Pavlović.

Navedenim skupom željela se potaknuti javna rasprava o stanju dječjih prava na području Grada Ivanić-Grada, skrenuti pozornost javnosti na stanje u pogledu dječjih prava, te potrebu uspostavljanja što boljih mehanizama za brigu o djeci, počevši o lokalne razine.

S obzirom na navedeno, svaki dionik skupa, pripremio je i izložio kratko izvješće o stanju dječjih prava iz domene službe koje obavlja, s komentarom i prijedlogom za mogućnosti unapređenja pojedinih mehanizama, a s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti dostupnih mjera primjenjivanih u slučajevima narušavanja dječjih prava.

 IZVJEŠĆE O RADU CZSS IVANIĆ-GRAD VEZANO UZ ZAŠTITU PRAVA DJETETA

2016.god. – PODRUČJE GRADA IVANIĆ-GRAD

 

Članak iz Grada Ivanić-Grada možete pročitati ovdje

Centar za socijalnu skrb kao javna ustanova, s nizom funkcija namijenjenih socijalno ugroženim osobama i osobama koje žive u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, kao jednu od temeljnih dužnosti i poslova koje obavlja, jest zaštita i promicanje ljudskih prava, osobito prava djece, kao posebne kategorije korisnika unutar sustava socijalne skrbi.

Prava djece regulirana su brojnim nacionalnim i međunarodnim propisima koji određuju naše profesionalno djelovanje, a u principu se radi o žurnim, neodgodivim postupcima koji u djelatnosti Centra imaju prioritetno mjesto i vode se po službenoj dužnosti.

Što se tiče djece kao korisnika prava u sustavu socijalne skrbi, gotovo uvijek se govori o posebno osjetljivoj skupini, a to mogu biti :

– djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

– djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,

– djeca s poteškoćama u razvoju,

– djeca s poteškoćama u ponašanju

– djeca i mladi u sukobu sa zakonom,

– djeca žrtve obiteljskog ili drugih oblika nasilja

– djeca koja žive u neprimjerenim životnim uvjetima ( siromaštvo)

– djeca koja su zbog poremećenih obiteljskih odnosa u riziku od izdvajanja iz biološke obitelji

Brojni su rizici koji mogu ugroziti dobrobit djeteta, te dovesti do kršenja njegovih prava, a prije svega ono što kroz svakodnevni radu u Centru možemo definirati kao ključna područja gdje dolazi do kršenja prava djeteta, te u tom smislu stručno djelujemo s ciljem njihove zaštite jest područje:

– zanemarivanja roditeljskih dužnosti,

– nasilnih odnosa među roditeljima ili roditelja prema djeci

– visoko konfliktnih razvodi braka ili nerazriješeni partnerski odnosi,

– nemogućnosti dogovora roditelja o skrbi za dijete (manipulacije djeteta od strane roditelja)

– bolesti roditelja ili bolesti djeteta

– sve vrste ovisnosti članova obitelji

– siromaštvo obitelji  i nemogućnost zadovoljavanja osnovnih životnih potreba

– nedostatak socijalne podrške djetetu i obitelji

Ovisno o području i načinu kršenja djetetovih prava, Centar za socijalnu skrb će primjenom raspoloživih instrumenata i mjera djelovati u obitelji. U fokusu rada stručnih djelatnika Centra uvijek je obitelj, jer se polazi od činjenice da je zdravo i stabilno obiteljsko okruženje nužno i najbolje za socio-emocionalni razvoj djeteta i pretpostavka za razvoj identiteta djeteta, usvajanja životnih vrijednosti, odnosa i komunikacije. Stoga je i pravo na život u obitelji jedno od ključnih prava Konvencije o pravima djeteta, a koje se sukladno tome i kroz rad Centra kontinuirano zagovara.

Posebno osjetljivo podruje zaštite dječjih prava jesu prava djece u području zadovoljavanja primarnih životnih potreba, gdje obitelji, zbog nedostatka financijskih sredstava nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Tu se, prije svega govori o obiteljima korisnicima zajamčene minimalne naknade, te je u ovom trenutku u tretmanu CZSS Ivanić-Grad, evidentirano 70 djece korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Uvjeti ostvarivanja prava na ZMN propisani su Zakonom o socijalnoj skrbi, te uvijek ostavljamo mogućnost da ukoliko neka obitelj zbog zakonskih ograničenja, prelazi cenzus ili zbog neke druge činjenice nema uvjete za ostvarivanje prava na ZMN, da je uključimo u sustav kroz druge oblike pomoći, ili prava, kroz pravo na jednokratnu naknadu u našem sustavu, ili upućujemo na ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu od strane Zagrebačke županije, Grada Ivanić-Grada. Također, navedene obitelji imamo mogućnost uključiti u podjelu paketa za Božić ili Uskrs, odnosno kroz druge projekte različitih nosioca (poput Caritasa) i na taj im način osigurati osnovna sredstva za zadovoljavanje temeljnih životnih potreba.

Bitni rad CZSS, u očuvanju i zaštiti prava djece ostvaruje se kroz ranu socijalnu intervenciju, u smislu pravodobnog prepoznavanja nepovoljnih okolnosti u obitelji (rizika za uspješan razvoj djeteta) i ciljanom poduzimaju adekvatnih mjera za njihovo otklanjanje, a sve sa svrhom sprečavanja težih trajnih posljedica za dijete i obitelj, kao i osnaživanje roditelja za uspješnu samostalnu skrb o djeci.

Rane intervencije Centra usmjerene su na jačanje roditeljstva i zadovoljavanje temeljnih potreba djeteta, a uključuju:

  • Informiranje, savjetovanje, podršku, poticaj,
  • Osnaživanje roditelja i dr.djetetu važnih osoba
  • Posredovanje u ostvarivanju prava
  • Izvidi u obitelji, materijalna pomoć, pomoć u zapošljavanju
  • Osiguranje dnevne skrbi za dijete

Nadalje, u slučaju bolesti djeteta i postojanja teškog invaliditeta ili drugih trajnih promjena u zdravstvenom stanju, a u svrhu zadovoljavanja njegovih životnih potreba za uključivanjem u svakodnevni život, Centar za socijalnu skrb, temeljem provedenog vještačenja priznaje pravo na osobnu invalidninu, te trenutno imamo 15 djece korisnika prava na osobnu invalidninu, odnosno 3 korisnika doplatka za pomoć i njegu.  

            Nadalje, u smislu zaštite i podizanja kvalitete života djece s određenim oštećenjem zdravlja, a u svrhu razvoja vještina, obrazovanja i socijalne integracije, CZSS pruža različite usluge, poput psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije i boravka, te u tom smislu CZSS trenutno pruža navedene usluge prema 5 djece.

            Isto tako, CZSS može jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju priznati i status roditelja njegovatelja gdje se uz naknadu, roditelju priznaju prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlenoj osobi po posebnim propisima.  Trenutno CZSS ima ukupno 22 roditelja njegovatelja u svojoj evidenciji.

Nadalje, naglasak bih stavila na činjenicu da se suvremeno roditeljstvo odvija u kontekstu brojnih društvenih zbivanja koja pred roditelje stavljaju određene izazove, te im je stoga neophodna i podrška društva, a osobito u smislu dostupnosti stručnjaka koji su sposobni osnažiti roditelje koji se nađu u krizi, te se onda kroz rad centra podupire i pravo roditelja na podršku u njegovoj roditeljskoj ulozi, sukladno odredbama Konvencije o pravima djeteta i drugim dokumentima.

Nadalje, s time u vezi proizlaze postupanja Centra vezano uz obiteljsko pravnu zaštitu djece, te provođenje mjera u nadležnosti Centra, a sukladno „težini“ pojedinog slučaja, odnosno zatečenog stanja u obitelji i kršenju djetetovih prava.

Prije svega, ukoliko se radi o nekim blažim oblicima kršenja djetetovih prava, zanemarivanju ili zlorabi roditeljskih dužnosti, izriču se mjere kojima se želi preventivno djelovati, odnosno prevenirati izdvajanja djeteta iz obitelji, te se roditeljima ukazuje na pogreške i propuste u skrbi o djetetu kroz pismeno upozorenje ili ih se obvezuje na prihvaćanje stručne pomoći u cilju stvaranja uvjeta za život s djetetom u vl.obitelji, pa se u tom smislu izriče mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi za dijete. Trenutno je 11 djece s područja Grada Ivanić-Grada, obuhvaćeno kroz navedenu mjeru, odnosno nalazi se pod nadzorom djelatnika Centra, odnosno voditelja mjere.

Nadalje, mjere u sferi obiteljsko pravne zaštite, koje su u nadležnosti suda, predlažu se kada je ugrožena sigurnost djeteta i kada roditelji grubo krše roditeljske obveze, te u tom smislu nisu sposobni brinuti o djetetu       , pa skrb o djetetu sud povjerava drugoj osobi. Trenutno na smještaju u udomiteljskim obiteljima imamo 16 djece, te 18 djece u domovima čiji osnivač nije RH.

Nadalje, tokom 2016.god. određene su dvije žurne mjere izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji, a vezano uz postojanje realne opasnosti za život i zdravlje djeteta i grubo kršenje njegovih prava.

Tokom 2016.god. u postupanju CZSS Ivanić-Grad bilo je 24 slučaja sumnje na zanemarivanje, nadalje, u 50 slučajeva postupanja vezano uz nasilje u obitelji, bila su prisutna djeca, dok je što se tiče kazneno pravne zaštite djece Centar postupao u 22 slučaja kada su evidentirana teški oblici kršenja prava, u smislu teškog fizičkog ili drugog oblika zlostavljanja. Radi se o brojčanim pokazateljima o postupanjima Centra, u ovom slučaju vezano uz područje Grada Ivanić-Grada.

Nadalje u smislu zaštite djece s traumatskim doživljajem,, odnosno sumnjom na seksualno zlostavljanje, Centar je postupao 2 puta.

U svim gore navedenim postupcima, djelatnici Centra vode se potrebama i interesima djeteta, a ne odraslih. U tom smislu, u najvećom mjeri aktivno radimo na zaštiti prava djece, osobito djece koja su zbog određenih situacija, obiteljskog okruženja i sl. na marginama društva.

Svi skupa moramo kontinuirano raditi na tome da se svakome djetetu osigura najbolje što možemo, iz svog djelokruga rada.  Svakako , potrebna je i međusektorska suradnja, koja svakako bitno može doprinijeti maksimalizaciji i boljim učincima u stvaranju socijalne mreže koja će djeci, ali i roditeljima dati podršku i osnažiti ih u ispunjavanju zahtjeve uloge roditelja.