CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad nalazi se u Ivanić-Gradu na adresi Franje Jurinca 6.

Ravnateljica:

Martina Cuvaj, dipl.soc.radnica

Telefon:
01/2882-301
01/2882-302

Računovodstvo:
Telefon:
01/2882-300

Telefaks:
01/6231-521

OIB: 33291090566

e.mail: info@czss-ivanicgrad.hr

Radno vrijeme Centra: od 07:00 do 15:00 sati svakim radnim danom

Rad sa strankama:

Ponedjeljak, srijeda i petak od 08:00 do 13:00 sati

Rad na terenu:

Utorak i četvrtak od 08:00 do 15:00 sati

Dežurstvo: u slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge osiguravaju se i izvan radnog vremena Centra. Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad ima osigurano dežurstvo stručnog radnika i izvan radnog vremena te danima vikenda i neradnih dana.
Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad pokriva područje Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine na području nadležnosti našeg Centra, ukupne veličine 370,58 km2 živi ukupno 27 602 stanovnika.

Grad Ivanić-Grad prema popisu iz 2011.godine je imao 14 548 stanovnika koji žive na području veličine 173,57 km2
U teritorijalnom obuhvatu Grada Ivanić-Grada nalazi se 20 naselja:
Caginec, Deanovec, Derežani, Graberje Ivaničko, Greda Breška, Jalševec Breški, Lepšić, Lijevi Dubrovčak, Opatinec, Posavski Bregi, Prečno, Prerovec, Šemovec Breški, Šumećani, Tarno, Topolje, Trebovec, Zaklepica, Zelina Breška i Ivanić-Grad

Općina Kloštar Ivanić, prema popisu stanovništva iz 2011.godine, imala je 6 091 stanovnika koji žive na području veličine 79,01km2.
Općinu čini 12 naselja:
Stara Marča, Gornja Obreška, Donja Obreška, Bešlinec, Predavec, Krišci, Čemernica Lonjska, Sobočani, Kloštar Ivanić, Šćapovec i Lipovec Lonjski.

Općina Križ, prema popisu stanovništva iz 2011.godine, imala je 6 963 stanovnika koji žive na području veličine 118,00 km2.
Općinu čini 16 naselja:
Bunjani, Donji Prnjarovec, Gornji Prnjarovec, Johovec, Konščani, Križ, Mala Hrastilnica, Novoselec, Obedišće, Okešinec, Razljev, Rečica Kriška, Širinec, Šušnjari, Velika Hrastilnica i Vezišće.

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

DJELATNOST CENTRA

Djelatnost Centra određena je temeljem članka 127. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnim propisima
 2. provodi izvršenje rješenja
 3. vodi propisane očevidnike
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 2. obavlja stručno-analitičke poslove
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne ( regionalne ) samouprave
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprečavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

USTROJSTVO CENTRA

Upravno vijeće

Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće koje obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Statuta.

Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinica područne (regionalne) samouprave za čije područje se osniva centar za socijalnu skrb.

Upravno vijeće donosi Poslovnik kojim utvrđuje način rada i donošenje odluka na sjednicama.

Ovlasti članova upravnog vijeća te druga pitanja rada upravnog vijeća osnivač utvrđuje aktom o osnivanju, odnosno statutom centra u skladu sa zakonom.

Članovi upravnog vijeća centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad su:

 1. KREŠIMIR OREŠKOVIĆ, dipl.iur.- predsjednik,
 2. VEDRANA VUKOVIĆ, mag.eduk.hrv.jezika i književnosti- zamjenica predsjednika,
 3. ZRINKA RADAŠEVIĆ,prof-član,
 4. GORAN LEŠ-dipl.soc.pedagog u mirovini -član,
 5. DRAGICA PETRAČIĆ,dipl.iur.-član predstavnik radnika

Ravnatelj

U skladu s člankom 132. Zakona o socijalnoj skrbi, centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj. Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, aktom o osnivanju i statuom centra. Ravnatelja centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Za ravnatelja centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij il integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit te u odnosu na kojeg ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Mandat ravnatelja centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnatelja centra za socijalnu skrb u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba koju odredi ravnatelj, a ista mora ispunjavati uvjete za ravnatelja. Zamjenik ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća slijedeće poslove:

 • predlaže godišnji plan i program rada centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje
 • vodi poslovanje centra
 • predstavlja i zastupa centar
 • predlaže upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi upravno vijeće
 • podnosi upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju centra
 • donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima centra

Stručno vijeće

Centar za socijalnu skrb ima stručno vijeće kojeg čine svi stručni radnici centra za socijalnu skrb.

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima
 • ustroju centra za socijalnu skrb i podružnice
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb
 • godišnjem planu i programu rada centra za socijalnu skrb
 • potrebi dodatnog stručnog usavršavanja
 • drugim pitanjima utvrđenim statutom centra za socijalnu skrb

Radnici Centra

U Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad zaposleno je 14 radnika od čega 7 socijalnih radnika, 1 pravnik, 1 psiholog, 1 socijalni pedagog , 2 radnika u računovodstvu, 1 administrativni radnik na urudžbenom i 1 spremačica koja radi pola radnog vremena.

Stručni radnici Centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.

Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

ORGANIZACIJA RADA CENTRA

Rad u Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad organiziran je na slijedeći način:

 1. ODJEL ZA DJECU, BRAK I OBITELJ, 

Stručni radnici: 

 • Josipa Ciglar, mag. act. soc. – voditeljica Odjela
 • Andrea Chircovici, mag. act. soc.
 • Marta Ajduk Bačun, mag. act. soc.
 • Maja Romanić, mag. paed. soc.
 • Irena Molnar Stubičar, mag. psih.
 • Ana Puček Sesan, mag. iur.
 • Ivan Pavičić, mag. iur.
 1. ODJEL ZA ODRASLE OSOBE ( unutar odjela za odrasle osobe je i tim za udomiteljstvo).

Stručni radnici: 

 • Ana Dokmanić, mag. act. soc. – voditeljica Odjela
 • Jelena Benko Kepe, dipl. socijalni radnik
 • Mateja Jareš, mag. act. soc.
 • Dina Kralj Bigor, mag. act. soc.
 • Daria Kljak, mag. act. soc.
 • Dragica Petračić, mag. iur.

 1. Unutar odjela za novčana davanja  provode se poslovi vezani uz priznavanje prava zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu naknadu, naknade u vezi s obrazovanjem ( naknada za redovito studiranje, naknada za troškove smještaja u učeničkom domu, naknada za troškove prijevoza ), obilasci na terenu korisnika i osoba u potrebi za pravima iz sustava socijalne skrbi i sl. .

Unutar odjela za djecu, mlade i obitelj provode se slijedeći poslovi: intervencije u obitelji i postupanja u slučaju nasilja u obitelji, usluge smještaja i boravka djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, smještaj žena i djece žrtava nasilja u obitelji, zaštita djece s poremećajima u ponašanju, izricanje mjere stručne pomoći i podrške, pokretanje sudskih postupaka (pisanje prijedloga) kod oduzimanja mlljt.djece, pretpripremni postupak mlljt.počinitelja kaznenih djela, udomiteljstvo djece, upućivanje na vještačenje djece s teškoćama u razvoju, priznavanje prava na temelju utvrđenih oštećenja zdravlja ( osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja za djecu), usluga smještaja i boravka za djecu s teškoćama u razvoju, posredovanje bračnih drugova prije rastave braka i izrada stručnih mišljenja, psihologijska testiranja, davanje mišljenja sudu o povjeri djece u postupku rastave braka te u slučaju izvanbračne zajednice, privremeno uzdržavanje djece, postupci vezani uz posvojenje, rad sa djecom s poremećajima u ponašanju, predlaganje odgojnih mjera u sudskim postupcima … .

Unutar odjela za odrasle osobe provode se slijedeći poslovi: skrbništvo, imovinsko pravni poslovi vezani uz prodaju imovine djece i osoba pod skrbništvom, pokretanje postupaka za brisanje zabilježbe, odlasci na sud, pripreme za vještačenje za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu, postupanje u predmetima nasilja u obitelji među odraslim osobama, provođenje postupka za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja, priznavanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji odraslim osobama, provođenje edukacije za nove i postojeće udomitelje, izdavanje dozvola i za udomiteljstvo.

FINANCIRANJE

Centar za socijalnu skrb financira se sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Zagrebačke županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra. Ukupan budžet Centra za socijalnu skrb na godišnjoj razini iznosi oko 15.000.000,00 kuna