CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

KLASA: 112-03/17-01/2

URBROJ: 2131-14-06-07-17-1

 

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, KLASA: 011-02/14-01/10, URBROJ: 2131-14-06-06-14-1, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad raspisuje  
                                                                                     NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto:

  • socijalni radnik/socijalna radnica –određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti :

  • hrvatsko državljanstvo
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
  • položen stručni ispit
  • jedna godina radnog iskustva u struci
  • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Posebna znanja i sposobnosti:

  • položen vozački ispit B-kategorije
  • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Ivanić-Grad

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu u struci

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– presliku domovnice

–  presliku osobne iskaznice ili putovnice

  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, Franje Jurinca 6, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom: »prijava na natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

 

    Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad