Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

 Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu korisnik je dužan  navesti  za koju namjenu mu je naknada potrebna te predočiti dokumentaciju iz koje će biti vidljivo postojanje potrebe.

Ukupni iznos jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica iz članka 27. St. 2 Zakona o socijalnoj skrbi (500,00 kn) za samca, odnosno sedam osnovica za kućanstvo.