CZSS Ivanić Grad

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

KLASA: 112-02/17-01/5

URBROJ: 2131-14-06-07-17-1

Ivanić-Grad, 06.12.2017.

 

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, KLASA: 011-02/14-01/10, URBROJ: 2131-14-06-06-14-1 od 24.12.2014., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad raspisuje  

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 1. diplomirani socijalni radnik/ca u Odjelu za zaštitu odraslih osoba – Stručna cjelina

skrbništva – neodređeno puno radno vrijeme         

                        – 1 izvršitelj/ica

    

 1. diplomirani socijalni radnik/ca u Odjelu za zaštitu odraslih osoba – Stručna cjelina za novčane naknade-neodređeno puno radno vrijeme

            – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti pod 1.:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
 • 12 mjeseci radnog staža u Centru za socijalnu skrb
 • položen stručni ispit
 • probni rad 3 mjeseca
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN57/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

Uvjeti pod 2.:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit
 • probni rad 3 mjeseca
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN57/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

 

Posebna znanja i sposobnosti ( 1. i 2. ):

 • položen vozački ispit B-kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Ivanić-Grad

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojima ih je kandidat obavljao)

            Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

            Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama RH na adresu: Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, Franje Jurinca 6, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom: „za javni natječaj“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice CZSS Ivanić-Grad, a sukladno čl. 10 st. 1. tč. 10. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15).

 

         RAVNATELJICA:

 

Martina Cuvaj, dipl.socijalni radnik